قشــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــاع...

عـــــاشــــق را ڪــــــــــــﮧ بـــــــــرعـــڪــــس ڪــــنـــــــــــے . . .

مــــــــــــے شـــــــــود قــــشـــــــــــاع . . .

دهــــخـــــــدا را مــــــــــے شـــنـــــــــاســـــــــے ؟ . . .

لــــغـــت نــــــــامـــــــــﮧ اش را ڪـــــــــــﮧ بـــــــــاز ڪــــــــــــردم . . .

نـــــوشـــتــــــــــﮧ بــــــــــــــود . . .

قــــشـــــــــاع : دردے ڪـــــــــــــﮧ . . .

آدم را از درمـــــــان مــــــأیــــــــوس مـــــــــے ڪـــنــــــــــــد . . .

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
nafiseh

آپـــــــــــــــــ[قلب]ـــــــــــــــــــــــــــم

nafiseh

زندگی باور میخواهد آنهم از جنس امید که اگر سختی راه به تو سیلی زد یک امید قلبی به تو میگوید که خدا هست هنوز......