عشق یعنی...

عشق یعنی ٬مستی و دیوانگی

عشق یعنی با جهان بیگانگی

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر

عشق یعنی سجده ها با چشم تر

عشق یعنی سر به دار آویختن

عشق یعنی اشک حسرت ریختن

عشق یعنی سوختن و ساختن

عشق یعنی زندگی را باختن

عشق یعنی دیده بر در دوختن

عشق یعنی در فراقش سوختن

 عشق یعنی انتظار و انتظار

عشق یعنی هر چه دیدن عکس یار

عشق یعنی شاعری دل سوخته

عشق یعنی آتشی افروخته

عشق یعنی با گلی گفتن سخن

عشق یعنی خون لاله بر چمن

...

عشق یعنی یک شقایق تا ابد.........قلب


/ 0 نظر / 4 بازدید