قـ ِـسـ ـمـ َـت نـ َـبـ ـود...❤

میبوسم ومیگذارم کنار!

تمام چیزهایی که ندارم را!دست هایت را...

شانه هایت را...

عاشقی ات را...

همه را...فقط یک خواهش...

این دم آخــــــــــــر...

لطفی کن ودهانت را ببند ونگو "قسمت نبود"!

خودمـــــــــ بهترمیدانم آنچه نبود..."لیاقت تو" بود!!!


/ 0 نظر / 24 بازدید