هــزار بار عــاشـق....


دیـگر بـه هـــواے ِ نـــازَت ،

هـیـچ مـــردے

ســر بـه بــیـابـان نـمے گـــذارد !

ســاده اے لــیـلے جـــان !

ایــنـجــا مـجــنـون هـــا

بــا یـک کـلیک

روزے هــزار بار عــاشـق مــے شـــونــــد !

/ 2 نظر / 12 بازدید