خاطره ها...

 

رفـــتی و بــــی تو چشــــــمام، دریای بارون شـــــــده

 

خورشیـــــد آرزوهام، تــــــــو سیــــــنه پنهـــــون شده

 

              *******

 

از عـــــــطر پاک دســـــتات،  چند روزه که خبر نیست

 

بی تو دلــــم شکســــته،  شوقی واسه سفر نیست

 

              *******

 

گلهـــــای پاک عشــــقت،  پر پر شــــدن چه آســـون

 

روزم شبیه شـب شد،  چشــمام دو کاسه از خـــون

 

              *******

 

باور نـــداره رفــــتی،  ایــــــن قلـــــــــب بی قــــرارم

 

از زنـــــدگی بریـــــــدم،  شـــــــــوری به ســـر ندارم

 

              *******

 

از لحـــــــــظه ای که رفتـــــی،  بی تو اســــیر دردم

 

با عطـــــــــر یادت امـــــــشب،  دوباره گــــــریه کردم

 

.......................................................

(شایان نجاتی ترانه سُرا)

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید