قصه...

قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض
صحبت از خاطره ایست که نشسته لب حوض
یک طرف خاطره ها
یک طرف پنجره ها
در همه آوازها ، حرف آخر زیباست
آخرین حرف تو چیست که به آن تکیه کنم ؟
حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست

/ 1 نظر / 10 بازدید
زهره

حرفی در من مواج است و آوازم در بغض دوری کمانه کرده حرف من رویت یک پرواز است در همه آوازها، به امید فردا لذت درگذر رفتن ها طعم شیرین ِلحظه های دیدار.........زهره