.....

چقــدر بایــد بگــذرد؟؟؟

 
تا مـن...

در مُـــرور خـاطراتـم


وقتـی از کنـار تــو رد می شـوم.

تنـــم نلــرزد…..

بغضــم نگیــرد…..؟!!!!


 

/ 5 نظر / 10 بازدید
پسرک پاییز

سلام. بعد از مدت ها دوباره اومدم. خوشال میشم سر بزنی[گل]

پسرک پاییز

خدایا از عشق امروزمان چیزی برای فردا کنار بگذار. نگاهی ، یادی ، تصویری ، خاطره ای برای هنگامی که فراموش خواهیم کرد روزی چقدر عاشق بودیم

پسرک پاییز

مـــــن از تمام آسمــــان یکــــ بــاران را میخواهم و از تمــــام زمیــــن یکـــ خیابان را و از تمــــام تـــــو یک دست که قفــــل شده در دست مـــــن هــمــیـــــن آپم دوست عزیز[گل]

پسرک و دخترک پاییز

تــــــو همـــان شقــــــــایق معــــروف شعـــــر خـــوب سهــــرابى! تـا تــــــــو هستــــــى زنــــــدگى بــــــاید کــــرد[گل] + آپم[لبخند]