ببخــــــــــــــــش...

ببخش اگه توقصمون دورنگ ونامردنبودم                ببخش که عاشقت بودم خسته ودلسردنبودم

ببخش که مثل تونشدخیانت و یادبگیرم                اگرکه گفتم به چشات بذار واسه تو بمیرم 

لیاقت دستای توبیشتر از این نبود عزیز                 من نمی خوام گریه کنی برای من اشکی نریز

لیاقت چشمای تو نگاه پاک من نبود                    منوببخش منوببخش دلم از تو جدا نبود...


 

/ 0 نظر / 11 بازدید