در این روزگار عشق ورزیدن خطاست!

در این روزگار عشق ورزیدن خطاست

حاصلش دیوانگی است.

عشق ها بازیچه اند؛عاشقان بازیگر این بازی طفلانه اند!!!

عشق کو؟ عاشق کجاست ؟ معشوق کیست؟

حس نفسی است که عشقش خوانده اند...

ز انکه می میرد ز شوق دیدن امروزها

و انکه می سوزد ز برق چشم عالم سوزها

گر بیاید دلبر تازه تری؛عشق عالم سوز خاموش می شود.

چهره ما هم فراموش می شود...

/ 0 نظر / 12 بازدید