هرروزتان نوروز..... نوروزتان پیروز

 

هرروزتان نوروز، نوروزتان پیروز، پسوردتان مرموز، اینباکستان پرسوز

ماشینتان لکسوز، لکسوزتان کم سوز، ناهارتان قارپوز، سیگارتان بر پوز

،غمهایتان ریفیوز، اوقاتتان محضوض


/ 4 نظر / 11 بازدید
nafiseh

ajiiiiiiii jo0o0o0onam eidt to ham mobarak [ماچ]

nafiseh

هر آهنگی که گوش میدهم به هر زبانی که باشد بغضم را میشکند نمی دانم بغضم به چند زبان زنده دنیا مسلط است . . .

nafiseh

بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی ، که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای

nafiseh

بـے آنکـﮧ اجازه بگیرב قــَلبم را اسیر نگاه خویش کرב و مَـטּ نیز بـے آنکـﮧ بـבانم چرا چشمانَم را بـﮧ انتظار نگاهَش روانـﮧ ساختم و פـال بـے آنکـﮧ بخواهم בر فراقش گونـﮧ هایم را میزباטּ شـَبنم چشمانـَم ساختـﮧ ام