هرچه باداباد..


وقتی چاره ای نمی ماند!

وقتی فقط میتوانی بگویی

هرچه باداباد
حتی اگر دل کوه هم داشته باشی

گریه ات میگیرد ...

/ 1 نظر / 10 بازدید

نــه از تنهــایــی مــی‌تــرســم، نــه از تنهــا مــانــدن! تــرســم از تنهــا بــودن، در كنــار دیگــــــری ســت . . .