کاش کمی عوض میشدیم...


تنهایی بهتر است

خودتی خودت

حداقل روحت آسایش بیشتری دارد

نگرانی کمتری داری

و میتوانی برای خودت باشی

هیچ کس دیگر به با هم بودن های قدیم اعتقاد ندارد

همه میخواهند تو را از سر خود باز کنند

کاش کمی عوض میشدیم

/ 3 نظر / 11 بازدید
پسرک پاییز

نه زمستاني باش كه بلرزاني نه تابستاني باش كه بسوزاني بهاري باش كه بروياني

پسرک پاییز

سلام آپم با ی تغییرات اساسی و البته با نظرات فعال

justtanhaiii

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش می کردم ! نگاره: ‏سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش می کردم !‏